NCAK

NCAK - Nationellt center  för attraktivitet och kompetens runt mineraler och metaller

Framtidens kompetensförsörjning hos företag verksamma inom mineral- och metallbranscher för material och komponent framställning är en högst angelägen fråga, och även en stor utmaning utifrån den traditionella problematiken runt industrins attraktionskraft. Framförallt är utmaningarna stora kring rekryteringen av kvinnor och därför är branschen generellt fortfarande starkt mansdominerad.

2017 tog 2047 Science center ett strategiskt beslut om att samverka kring utvecklingen av s.k. Science centerverksamhet i Gävleborgs län i det attraktivitets och kompetenscenter runt mineraler och metaller som man i Hofors Kommun avser att uppföra. 

Ett Science center är en neutral plats där grundläggande pedagogik kring naturvetenskap och teknik sätts i sammanhang och skapar mening för barn och unga kring studierna. Utställningsprototypen har utformats med stöd från flera olika projekt och detta ger nu förutsättningar för att den ska kunna installeras fast eller temporärt även hos andra aktörer nationellt och internationellt med ett anpassat tema och innehåll för respektive aktör. Redan idag finns planer på installationer av anpassade utställningar hos 2047 SC själva i Borlänge och hos Tekniska Museet i Stockholm. 

Det nya nationella attraktivitets och kompetenscentret ska inrymmas i anpassade lokaler invid E 16 i Hofors kommun med inriktning på mineraler och metaller. Det nya Science Centret blir vad man kan kalla ”ryggrad” i det nya attraktivitets och kompetenscentret. Genom detta upplägg skapas en ny arena som utgör den unika plats där Akademi, Industri och näringsliv samt offentliga organisationer kan möta skolan och allmänheten. Science center verksamheten jobbar för att skapa brett intresse för naturvetenskap och teknik utifrån det regionala näringslivet.

Attraktivitets och kompetenscentret är en nationell aktör som har fokus på branscher och utbildningar kopplade till mineraler och metaller. 

Allt på Framtidhaga