Haga Science Center

Modern labbundervisning, avancerade utställningar och lärmiljöer, dynamiska skolprogram, samverkansprojekt skola - näringsliv m.m. 

Haga Science Center är ett dynamiskt nav som kopplar samman skola, akademi och regionalt näringsliv. Genom att inspirera ungdomar kring naturvetenskapliga och tekniska möjligheter, förstärker och lyfter vi regionens näringsmässiga tyngd inom framför allt viktiga industriella plattformar inom t.ex. skog och stål.  

Kunskap och innovation för lärande och kompetensförsörjning 

Haga Science Center inspirerar till utbildningsinsatser som är avgörande för regionens konkurrenskraft både nu och i framtiden. Utgångspunkten i verksamheten är de utmaningar vi ställs inför i samhället, samt de kompetenser som efterfrågas redan idag. Genom att utforma kreativa och utbildande innovationsmiljöer har vi möjlighet att skapa intresse, nyfikenhet och dessutom få en växande attraktionskraft inom industriella utvecklingsbranscher som t.ex. skog, stål, data och livsmedel. På pedagogisk och vetenskaplig grund arbetar vi med ett antal verktyg och processer. Vi ser bland annat nya potentialer för tvärvetenskapligt lärande i ett mer holistiskt perspektiv genom bl.a. digitalisering och gameifiering. Haga Science Center samverkar med flera viktiga samhällsaktörer för att göra vår region attraktiv som en nationell förebild när det gäller framtidens kompetensförsörjning.   

VR simulator, Immersive showrooms och Swedish Tropics

Interaktiva och moderna utställningar är några av de primära förutsättningarna för att forma en attraktiv arena. Just nu växer två moderna utställningar fram i vårt Science Center. Den ena utställningen behandlar ämnen som rör framtidens materialförsörjning beträffande mineraler och metaller. Här får du lära dig att skapa komponenter och element med kvaliteter och egenskaper som tar dig ut i rymden i vår VR simulator. På andra sidan E 16 i Växthusstaden etableras den andra utställningen. Den om hållbar livsmedelsförsörjning, med ny teknik för klimatstyrning av växthus. Här kan du snart smaka på en “Hofors-banan” samtidigt som du lär dig hur en banan blir till och tekniken som krävs för att den ska växa här hos oss.

Läs mer på www.hagasciencecenter.se

Allt på Framtidhaga