Hofors - En del av en nationell demonstrator för hållbara skolmåltider

Utdrag ur beslutet från Vinnova.

Projektet anso¨ker om fo¨ljdinvestering fo¨r att vidareutveckla arbetet som sker via kommuner, bredda arbetet med projektpartners och o¨ka synergier med andra initiativ fo¨r att mo¨jliggo¨ra skalbarhet. Projektet bedo¨ms vara mycket angela¨get och kan pa° sikt bidra till systemfo¨ra¨ndringar inom skolmaten och i fo¨rla¨ngningen a¨ven inom hela den offentliga ma°ltiden. Projektet ligger va¨l i linje med arbetet inom Vinnovas strategiska omra°de Ha°llbara matsystem och bygger pa° ett missionsorienterat arbetssa¨tt. Projektets approach ligger ocksa° i linje med EUs Farm to fork”-strategi. Anso¨kan bedo¨ms ha°lla ho¨g relevans och o¨ver lag god kvalitet. De akto¨rer som na¨mns i anso¨kan verkar ta¨cka en relevant bredd av systemet fo¨r skolma°ltider. Externa bedo¨mare uppskattar sa¨rskilt att ba°de go¨ra konkret utvecklingsarbete utifra°n kommunernas prototyparbete och att systematiskt adressera policyutmaningar. Systemdemonstation bedo¨ms vara centralt i den ha¨r fasen och bedo¨mare efterfra°gar en tydligare plan fo¨r hur projektet ska jobba med systemdemonstation. Hur projektet drivs tillsammans med projektparter (governance), inklusive processer fo¨r beslut, inkludering och prioritering kan med bo¨r fo¨rtydligas.

Beslut i a¨rendet har fattats av Generaldirekto¨r Darja Isaksson. I den slutliga handla¨ggningen har a¨ven Therese Porsklint, Jonas Bra¨ndstro¨m, Elisabet Nielsen, Joanna Franze´n och Alexander Alvsilver deltagit, den sistna¨mnda som fo¨redragande.

Fra°gor besvaras av ansvarig handla¨ggare Alexander Alvsilver,

alexander.alvsilver@vinnova.se

Senast ändrad : 2022-05-12

Allt på Framtidhaga