Meny
Framtid Haga

FAQ Framtid Haga

Vad händer med Trädgårdsstaden och Framtid Haga?
Här finns en sammanställning på några av de funderingar som finns.

Vad är Framtid Haga

Framtid Haga består av två delar, Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden. Hela projektet och är ett strategiskt initiativ för nytänkande som ger kommunen nya möjligheter för arbete, företagsamhet och näringslivs­utveckling. Initiativet omfattar både gröna näringar och kunskapsföretagande.
Grundtanken är att få fler företag, fler arbetstillfällen och fler skattebetalare och färre i utanförskap i Hofors kommun.

Vad omfattar Trädgårdsstaden

Att skapa en utvecklingsmiljö för fler arbetstillfällen, möjligheter till arbetsmarknadsinträde, tekniska lösningar, evenemang, marknadsföring mm inom den gröna sektorn. Trädgårdsstaden är en viktig infrastruktursatsning som ger effekt på många områden som integration, inkludering, besöksnäring och företagande.
Trädgårdsstaden ger exempelvis en fokuspunkt för besöksnäringen som inte finns idag och ger nya möjligheter för det naturliga stoppet i Hagaparken som kan fånga upp genomresande från E16

Vad omfattar Kunskapsstaden

Kunskapsstaden handlar om att både skapa en fysisk infrastruktur och ett mentalt utrymme för att utveckla och dra till sig kunskapsorienterade verksamheter. Det är ett sätt att göra kommunen relevant i en kunskapsvärld där digitalisering och globalisering trycker på. Den synligaste delen är idag Science Center som är en konkret kunskapsbärare på en plats som redan förknippad med kunskap – dvs Hagaskolan.

Historia

Planering och framtagandet av strategin har omfattat cirka två år av förberedelse. Vintern 2015 lämnades ansökan till förstudie till Region Gävleborg och beviljades. Förstudien pågick 1/8 2016-30/6 2017.

Vad har förstudien kostat

Förstudien omfattade 1,8 miljoner kronor, 900 000 från Region Gävleborg och 900 000 från Hofors kommun. Det är svårt att uppskatta direkta kostnader för individuella delar, men av totalen har Trädgårdsstaden kostat ca 260 000. Resterande har gått till övriga delprojekt i förstudien Framtid Haga.

Vem äger projektet

Initiativet Framtid Haga drivs av Entré Hofors i samverkan med kommunen. Fram till september har Förstudieprojektet och det praktiska utvecklingsarbetet i sin helhet drivits av Entré Hofors. Det fort­satta arbetet delas upp. De delar som omfattar Kunskapsstaden skall under en tid fortsatt vara kopplat till Entré Hofors.
När nu Kommunfullmäktige fattat beslut om Trädgårdsstadens - steg 1 övergår det fortsatta huvudansvaret för den delen till kommunledningen. I praktiken är det Arbetsmarknadsrådet som tar det konkreta ansvaret att förverkliga konceptet Trädgårdsstaden med verksamhet. Arbetsmarknads­rådet kommer att rapportera till Kommunstyrelsen och Hoforshus kommer att ansvara för projektering och byggnation.

Vilka är samarbetspartners i Trädgårdsstaden

(besöksnäring och företagande). Rådet kommer att skapa en eller flera arbetsgrupper för det praktiska arbetet. Det är viktigt att de som vill skapa nya möjlig­heter och bidra till fortsättningen får/kan vara med. I arbetet med att förverkliga Trädgårds­stadens kommer Arbetsmarknads­rådet att också knyta till sig olika viktiga kompetenser, organisationer och företag.

Vilka gynnas av det här

Övergripande hela kommunen. I förlängningen ska de ge fler människor i arbete vilket genererar skatteintäkter, kommunen kan få färre i utanförskap. Med fler som inkluderas och får möjlighet att bli en del av och bidra till samhället får vi också mindre kostnader för kommunen. Trädgårdsstaden ska också kunna ge fler möjligheter till företag, och nya sociala och kommersiella företag inom gröna sektorn och motsvarande effekter i besöksnäringen.

Vad händer nu

Konceptet och Framtid Haga fortsätter att förädla det som tagits fram under förstudien. Kunskaps­staden och dess olika delprojekt förväntas liksom Trädgårdsstaden att utvecklas och förväntas fortsätta i sin egna former.

Vad händer nu när det blivit ja till Trädgårdsstaden steg 1.

Byggprocessen och utvecklingen av själva konceptet har startas och förväntas bli färdig maj 2019

Kostnader för att genomföra etablering av växthus

24 miljoner.

Hur finansieras det

Ur kommunens egen kassa.

Vad kommer att odlas i växthusen

Enligt plan kommer till en början fokus att ligga på orientaliska grödor vilket hänger ihop med att det finns kunskap inom det området och det även är produkter med högt transportinnehåll. Samtidigt är odlingen en av många aktiviteter, utvecklingsområden och inriktningar som kommer att vara i växt­husen och trädgårdsstaden. Växthusen är en infrastruktur som ger många möjligheter. Avsikten är att bland annat kunna bedriva utveckling och kanske forskning inom teknik, klimat och odling, test av grödor och driftsformer, eventverksamheter, kafé och servering, e-handel, klimat & hållbarhet, teknisk utveckling, utbildningar mm.

Nyhet skriven: 2018-03-05