Meny
Framtid Haga
2018-09-13

Fysisk butik + digital handel = bästa vänner?

Vi får besök av Björn Andersson från BGA Fotobutik, som berättar om resan från liten till stor och om att våga satsa i både motvind och medvind.

 

DATUM: 19 september

PLATS: Hofors Järnvägsstation

Bruksvägen 103, Hofors

 

Program

08:00-08:45 - Fika och mingel

 

08:45-10:00 - Föreläsning

• Hur vår satsning på e-handel började

• Styrkan i kombinationen av fysisk och digital handel

• Vad vi kunde ha gjort annorlunda

• E-handel utanför Sverige och skillnaden på Norden/Tyskland

 

10:15-11:00 - Frågepanel

 

Anmälan till info@msehc.se senast måndagen den 17 september 2018

 

Pris:

Medlem i MSEHC: 0 kr

Bli medlem – medlemspris direkt: 600 kr

Bli inte medlem – välkommen ändå: 750 kr

No show avgift*: 300 kr

Anmälan sker vi info@msehc.se

Ange eventuella särskilda behov, allergier etcetera när du anmäler dig.

 

* Vid avbokning efter den 17 september eller om du uteblir trots anmälan.

 

Hoppa på e-handelståget till Hofors! Helt gratis!

Arrangören MSEHC (Mellansveriges E-handelscentrum) i samarbete med SJ och Tåg i Bergslagen bjuder på resan tur och retur till Hofors 19 september! Uppgifter om hur du bokar din gratisresa mejlas till dig i samband med din anmälan.

 

Tågtidtabell E-handelståget 19 september

 

Tidtabellen gäller för TiB och är uppdaterad 180729 och gäller t.o.m. 181208

 

Resande från Gävle

Avgår Gävle C kl. 07.22

Avgår Sandviken kl. 07.38

Avgår Storvik kl. 07.48

Ankomst Hofors kl. 08.00

 

Resande till Gävle

Avgår Hofors kl. 10.47 alt. kl. 12.00

Ankommer Storvik kl. 11.04 alt. kl. 12.12

Ankommer S-viken kl. 11.15 alt. kl. 12.23

Ankomst Gävle C kl. 11.35 alt. kl. 12.38

 

Resande från Borlänge

Avgår Borlänge C kl. 06.56

Avgår Falun C kl. 07.14

Ankomst Hofors Kl. 07.45

 

Resande till Borlänge

Avgår Hofors kl. 11.02 alt. kl. 12.02

Ankommer Falun C kl. 11.27 alt. kl. 12.26

Ankomst Borlänge kl. 11.45 alt. kl.12.54

2018-09-03

Vad händer i Framtid Haga

Vad händer i Hagaparken?

I Hagaparken har Hofors Kommun nu påbörjat uppbyggnaden av det växthus som utgör starten för den verksamhetsutveckling som ska ske i kommunen genom Framtid Haga projekten ”Trädgårdsstaden” och ”Kunskapsstaden”. Växthuset kommer att vara ett utvecklingscentrum för sysselsättning och rehabilitering, för nyföretagande inom s.k. gröna näringar och för teknikutveckling runt odling av grönsaker och fisk.

Växthuset kommer att förvaltas av AMI - arbetsmarknads och integrationsenheten i Hofors Kommun som även kommer att bedriva verksamhet i delar av växthuset. Det är också dit man vänder sig om man är intresserad av att veta mer om möjligheterna i växthuset eller av att hyra utrymme för verksamhet i växthuset.

Vad är det för tidsplan?

Avsikten är att växthuset ska tas i drift under våren 2019. 

Det står nya skyltar både i Hagaparken och vid Hagaskolan, vad menas med det?

Med skyltarna vill vi visa att "nu händer det saker i Hofors”. Framtid Haga projektet skapar nya stora möjligheter för många människor och aktörer att vara delaktiga i ett område som kommer att skapa nya förutsättningar för ökad sysselsättning och företagande.

I trädgårdsstaden för odling av fisk och grönsaker och i kunskapsstaden för framtida kompetensförsörjning och attraktionskraft i industrin. Med skyltarna vill vi skapa intresse och engagemang för satsningarna som riktar sig till både Dalarna och Gävleborgs län.  

Hur ser de kommande 6 månaderna ut i projekt Framtid Haga?

I projektet trädgårdsstaden så arbetar man inom kommunen nu med att planera för verksamheterna i växthusen och med att skapa bra förutsättningar för andra aktörer att hyra in sig med olika verksamheter. En relativt stor del av växthusen kommer att hyras ut för forskning och utveckling kring växthusteknik för odling på ”våra breddgrader" och odlingsteknik avseende både fisk och grönsaker. Just nu så arbetar man tillsammans med SLU (Statens lantbruksuniversitet) och HiG (Högskolan i Gävle) samt med LiU (Linköpings universitet) med att söka finansiering för ett projekt där man installerar ett helt nytt sätt skapa odlingsklimat i växthus. Finansieringen söks hos Jordbruksverket som har uttalat ett stort intresse för projektet. Beslut väntas i December 2018.

Ett annat projekt vi nu arbetar med är teknik för effektiv fiskodling i slutna system. På Entré Hofors jobbar man nu med att hitta stödfinansiering för ett företag som vill etablera sig i Hofors och odla bl.a. regnbågsforeller och eventuellt på sikt även stör. I växthuset kommer man då att testa och utveckla teknik som sedan används i en industriell anläggning som planeras i Böle industriområde. Avsikten är också att skapa samarbete med lokala aktörer för inplantering av fisk. 

Vad gäller kunskapsstaden så arbetar man nu på Entré Hofors intensivt med att skapa förutsättningar för 2047 Science Center att etablera sig i Hofors för att ge kommunerna i länet nya möjligheter att öka intresset för naturvetenskap och teknik och förbättra möjligheterna för kompetensförsörjning i länets företag. Entré Hofors stödjer 2047 Science Center i en rad aktiviteter och projekt som nu kommit så långt att det är dags att börja på att installera 2047 SC i Hofors.

Målet är att 2047 SC etablerar sig i Hagaskolan men i avvaktan på beslut om vem som ska äga fastigheten och ställa iordning den för verksamheten så börjar man i januari 2019 på att installera verksamhet i f.d. Hubbr huset. Tillsammans med bl.a. Ovako och Swerea Kimab ska 2047 SC nu i Hubbrhuset konstruera och installera en helt ny typ av experimentutrustning som man kallar för kunskapsmoduler med digital överbyggnad. I den digitala överbyggnaden tillåts besökaren att simulera arbetsuppgifter samtidigt som man genom gameifierat lärande utvecklar kunskaper om arbetets kopplingar till de naturvetenskapliga och tekniska ämnen man läser i skolan samt även till hållbarhetsaspekter kopplat till arbetsuppgiften.

 

Vad kan du berätta om Science Center 2047?

2047 Science Center har 30 medarbetare, merparten är högt utbildade pedagoger, varav flera dessutom är ingenjörer. Verksamhetens pedagoger spetsutbildar 25 000 unga årligen och närmare 2000 lärare fortbildas varje år. 2047 Science Center bedriver modern labbundervisning och har tillgång till den senaste avancerade tekniken. Undervisning och kompetensutveckling äger rum såväl i befintliga lokaler i Borlänge, som hos uppdragsgivare och samarbetspartners. 2047 Science Center har i allt högre utsträckning blivit ett nav som kopplar samman skola, akademi och näringsliv.  Genom en kraftfull verksamhetsutveckling de senaste åren är 2047 Science Center idag en viktig pedagogisk arena för inspiration, lärande och innovation. En viktig del i 2047 Science Centers ständiga utvecklingsarbete är samverkan med akademi och näringsliv. 2018 utsåg skolverket 2047 SC till landets ledande Science Center på detta område.

På pedagogisk och vetenskaplig grund utbildar, vidareutvecklar och inspirerar 2047 Science Center till utbildningsinsatser som är avgörande för att vår region ska vara konkurrenskraftig både nu och framledes. Verksamhetens utgångspunkt är samhällets utmaningar och efterfrågade kompetenser. 2047 Science Center har, genom fortsatt utvecklingsarbete för avsikt att, nu tillsammans med aktörer i värdekedjan runt skog och stål, utveckla vad vi väljer att kalla innovationsmiljöer för kunskapsutveckling och lärande. Dessa syftar till att skapa attraktionskraft för framtidsyrken inom de branscher som nyttiggör material och produkter från skog och stål. Innovationsmiljöerna ska skapa helt nya förutsättningar för lärande genom digitalisering och gamifiering, samt bidra till att göra vår region till ett nationellt föredöme gällande att främja och säkra framtidens kompetensförsörjning. Det ska ske genom utveckling och samverkan mellan flera viktiga samhällsaktörer.

2018-08-02

Byggnormer och föreskrifter

När en byggnad skall uppföras schaktas det översta lagret, humuslagret* bort och det är vad som nu kan ses i Hagaparksområdet. Didriksen Fina Hus AB utför och säkerställer mark och byggnation enligt de byggnormer och föreskrifter som gäller.

Vilka regler finns?

Vid nybyggnad och ändring av byggnader gäller plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
PBL Plan- och bygglagen hittar du här

*Humuslager - Översta delen i marken som består av förna och nedbrutna växt- och djurdelar.

2018-07-25

Första spadtagen för trädgårdsstaden

Om du passerat Hofors har du säkert inte undgått den aktivitet som sker i Hagaparken. Byggprocessen har påbörjats och Didriksen Fina Hus AB är den entreprenör som har fått uppdraget. Just nu är det mitt i semestertider och arbetet med att färdigställa växthusen kommer att återupptas efter sommarsemestern och det förväntas vara klar i februari.

Vill du veta mer om Trädgårdsstagen? 
Här hittar du ett FAQ

 

2018-04-20

Lär dig det senaste inom e-handel

 

DATUM: 16 maj

PLATS: Hofors Järnvägsstation, Bruksvägen 103, Hofors

 

08:30-09:15

Megatrender inom e-handeln

 

• Så påverkas traditionell handel av e-handeln.

• Kunden har aldrig varit mera kung.

• Mobilen tar över.

• Amazonifieringen av Sverige.

• Kina kommer.

• Hemleveranser.

 

09:30-10:15

Därför lyckades Sveriges

största e-handel

• Så har företag som Apotea, Lykos och Daniel Wellington lyckats bygga miljardföretag på kort tid.

• Så har mindre detaljhandlare som Smile byggt en stark nätkanal?

• Få hygienfaktorerna på plats.

 

10:15-10:45

Frågestund

 

Anmälan till info@msehc.se senast fredagen den 11 maj 2018

 

Pris:

Är du redan medlem: 0 kr

Bli medlem – medlemspris direkt: 600 kr

Bli inte medlem – välkommen ändå: 750 kr

No show – avgift om du inte kommer: 300 kr

 

Ange eventuella särskilda behov, allergier etcetera när du anmäler dig.

 

Hoppa på e-handelståget till

Hofors! Helt gratis!

 

 

RESENÄRER FRÅN GÄVLE RESENÄRER FRÅN BORLÄNGE

Från Gävle via Sandviken till Hofors Från Borlänge via Falun till Hofors

Avg. Gävle C 07.22
Avg. Sandviken 07.38
Ank. Hofors 08.00

Avg. Borlänge C 06.56
Avg. Falun C 07.14
Ank. Hofors 07.45

 

RESENÄRER TILL GÄVLE RESENÄRER TILL BORLÄNGE

Från Hofors till Gävle via Sandviken Från Hofors till Borlänge via Falun

Avg. Hofors 10.47
Ank. Sandviken 11.15
Ank. Gävle 11.35

 

 

Avg. Hofors 11.02
Ank. Falun C 11.27 
Ank. Borlänge C 11.45

 

 

2018-03-05

FAQ Framtid Haga

Vad händer med Trädgårdsstaden och Framtid Haga?
Här finns en sammanställning på några av de funderingar som finns.

Vad är Framtid Haga

Framtid Haga består av två delar, Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden. Hela projektet och är ett strategiskt initiativ för nytänkande som ger kommunen nya möjligheter för arbete, företagsamhet och näringslivs­utveckling. Initiativet omfattar både gröna näringar och kunskapsföretagande.
Grundtanken är att få fler företag, fler arbetstillfällen och fler skattebetalare och färre i utanförskap i Hofors kommun.

Vad omfattar Trädgårdsstaden

Att skapa en utvecklingsmiljö för fler arbetstillfällen, möjligheter till arbetsmarknadsinträde, tekniska lösningar, evenemang, marknadsföring mm inom den gröna sektorn. Trädgårdsstaden är en viktig infrastruktursatsning som ger effekt på många områden som integration, inkludering, besöksnäring och företagande.
Trädgårdsstaden ger exempelvis en fokuspunkt för besöksnäringen som inte finns idag och ger nya möjligheter för det naturliga stoppet i Hagaparken som kan fånga upp genomresande från E16

Vad omfattar Kunskapsstaden

Kunskapsstaden handlar om att både skapa en fysisk infrastruktur och ett mentalt utrymme för att utveckla och dra till sig kunskapsorienterade verksamheter. Det är ett sätt att göra kommunen relevant i en kunskapsvärld där digitalisering och globalisering trycker på. Den synligaste delen är idag Science Center som är en konkret kunskapsbärare på en plats som redan förknippad med kunskap – dvs Hagaskolan.

Historia

Planering och framtagandet av strategin har omfattat cirka två år av förberedelse. Vintern 2015 lämnades ansökan till förstudie till Region Gävleborg och beviljades. Förstudien pågick 1/8 2016-30/6 2017.

Vad har förstudien kostat

Förstudien omfattade 1,8 miljoner kronor, 900 000 från Region Gävleborg och 900 000 från Hofors kommun. Det är svårt att uppskatta direkta kostnader för individuella delar, men av totalen har Trädgårdsstaden kostat ca 260 000. Resterande har gått till övriga delprojekt i förstudien Framtid Haga.

Vem äger projektet

Initiativet Framtid Haga drivs av Entré Hofors i samverkan med kommunen. Fram till september har Förstudieprojektet och det praktiska utvecklingsarbetet i sin helhet drivits av Entré Hofors. Det fort­satta arbetet delas upp. De delar som omfattar Kunskapsstaden skall under en tid fortsatt vara kopplat till Entré Hofors.
När nu Kommunfullmäktige fattat beslut om Trädgårdsstadens - steg 1 övergår det fortsatta huvudansvaret för den delen till kommunledningen. I praktiken är det Arbetsmarknadsrådet som tar det konkreta ansvaret att förverkliga konceptet Trädgårdsstaden med verksamhet. Arbetsmarknads­rådet kommer att rapportera till Kommunstyrelsen och Hoforshus kommer att ansvara för projektering och byggnation.

Vilka är samarbetspartners i Trädgårdsstaden

(besöksnäring och företagande). Rådet kommer att skapa en eller flera arbetsgrupper för det praktiska arbetet. Det är viktigt att de som vill skapa nya möjlig­heter och bidra till fortsättningen får/kan vara med. I arbetet med att förverkliga Trädgårds­stadens kommer Arbetsmarknads­rådet att också knyta till sig olika viktiga kompetenser, organisationer och företag.

Vilka gynnas av det här

Övergripande hela kommunen. I förlängningen ska de ge fler människor i arbete vilket genererar skatteintäkter, kommunen kan få färre i utanförskap. Med fler som inkluderas och får möjlighet att bli en del av och bidra till samhället får vi också mindre kostnader för kommunen. Trädgårdsstaden ska också kunna ge fler möjligheter till företag, och nya sociala och kommersiella företag inom gröna sektorn och motsvarande effekter i besöksnäringen.

Vad händer nu

Konceptet och Framtid Haga fortsätter att förädla det som tagits fram under förstudien. Kunskaps­staden och dess olika delprojekt förväntas liksom Trädgårdsstaden att utvecklas och förväntas fortsätta i sin egna former.

Vad händer nu när det blivit ja till Trädgårdsstaden steg 1.

Byggprocessen och utvecklingen av själva konceptet har startas och förväntas bli färdig maj 2019

Kostnader för att genomföra etablering av växthus

24 miljoner.

Hur finansieras det

Ur kommunens egen kassa.

Vad kommer att odlas i växthusen

Enligt plan kommer till en början fokus att ligga på orientaliska grödor vilket hänger ihop med att det finns kunskap inom det området och det även är produkter med högt transportinnehåll. Samtidigt är odlingen en av många aktiviteter, utvecklingsområden och inriktningar som kommer att vara i växt­husen och trädgårdsstaden. Växthusen är en infrastruktur som ger många möjligheter. Avsikten är att bland annat kunna bedriva utveckling och kanske forskning inom teknik, klimat och odling, test av grödor och driftsformer, eventverksamheter, kafé och servering, e-handel, klimat & hållbarhet, teknisk utveckling, utbildningar mm.

2017-03-13

SE VISIONSFILMEN

 

Förstudien Framtid Haga är det första steget att förverkliga en stark vision i två huvudinriktningar, Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden. Förstudien har fler delprojekt och allt skall slutrapporteras och redovisas den 31 maj i år. Den övergripande målsättningen är att FRAMTID HAGA med Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart koncept med fasta etablerade verksamheter och en plattform för innovation, entreprenörskap, företagsutveckling, integration och besöksnäring.

Hagaparken och Hagaskolan är två tillgängliga och offentliga miljöer och i förstudien har man en vision om hur området kan se ut och i denna film kommer ni att få ta del av detta.

2016-12-05

Artikel om Företagare för Miljön

En artikel i Gästriklands tidning om delprojektet Företagare för Miljön. För mer information hänvisas till
http://gastriklandstidning.se/2016/12/foretagare-i-nytt-natverk/