Meny
Framtid Haga

2047 Science Center etablerar sig i Hofors

2047 Science Center har 30 medarbetare, merparten är högt utbildade pedagoger, varav flera dessutom är ingenjörer. Verksamhetens pedagoger spetsutbildar 25 000 unga årligen och närmare 2000 lärare fortbildas varje år. 2047 Science Center bedriver modern labbundervisning och har tillgång till den senaste avancerade tekniken. Undervisning och kompetensutveckling äger rum såväl i befintliga lokaler i Borlänge, som hos uppdragsgivare och samarbetspartners.

2047 Science Center har i allt högre utsträckning blivit ett nav som kopplar samman skola, akademi och näringsliv.  Genom en kraftfull verksamhetsutveckling de senaste åren är 2047 Science Center idag en viktig pedagogisk arena för inspiration, lärande och innovation. En viktig del i 2047 Science Centers ständiga utvecklingsarbete är samverkan med akademi och näringsliv. 2018 utsåg skolverket 2047 SC till landets ledande Science Center på detta område. På pedagogisk och vetenskaplig grund utbildar, vidareutvecklar och inspirerar 2047 Science Center till utbildningsinsatser som är avgörande för att vår region ska vara konkurrenskraftig både nu och framledes.

Verksamhetens utgångspunkt är samhällets utmaningar och efterfrågade kompetenser. 2047 Science Center har, genom fortsatt utvecklingsarbete för avsikt att, nu tillsammans med aktörer i värdekedjan runt skog och stål, utveckla vad vi väljer att kalla innovationsmiljöer för kunskapsutveckling och lärande. Dessa syftar till att skapa attraktionskraft för framtidsyrken inom de branscher som nyttiggör material och produkter från skog och stål. Innovationsmiljöerna ska skapa helt nya förutsättningar för lärande genom digitalisering och gamifiering, samt bidra till att göra vår region till ett nationellt föredöme gällande att främja och säkra framtidens kompetensförsörjning. Det ska ske genom utveckling och samverkan mellan flera viktiga samhällsaktörer.

Läs mer om 2047 Science Center här